logo badil

 

 

 

 

 

Data Hakim PN

NO NIP NAMA JABATAN
1 19580522 198511 1 001 DR. GUSRIZAL, SH, M.Hum KETUAPN JAKARTA PUSAT
2 040052084 SUWIDYA, SH, LLM KET 2PN JAKARTA PUSAT
3 19591122 198612 2 001 LIDYA SASANDO PARAPAT, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
4 19620418 198803 1 002 EDY SUWANTO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
5 19580612 198803 1 004 ROCHMAD, SH HKPN JAKARTA PUSAT
6 19630410 198803 1 003 AVIANTARA, SH., M.Hum HKPN JAKARTA PUSAT
7 19591114 198803 1 002 AMIN ISMANTO, SH., MH HKPN JAKARTA PUSAT
8 19621127 198803 1 002 GOSEN BUTAR BUTAR, SH, M.Hum. HKPN JAKARTA PUSAT
9 19630924 198803 1 003 PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH HKPN JAKARTA PUSAT
10 19660620 199203 1 006 ANNAS MUSTAQIM, SH., M.Hum HKPN JAKARTA PUSAT
11 19590813 198903 1 005 R. IIM NUROHIM, SH HKPN JAKARTA PUSAT
12 19580630 198503 1 004 ROBERT SIAHAAN, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
13 19590503 198612 1 001 JAN MANOPPO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
14 19580520 198702 1 001 ASWIJON, SH, MH. HKPN JAKARTA PUSAT
15 19611201 198103 1 001 SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH., M.Hum HKPN JAKARTA PUSAT
16 19600526 198612 1 001 ARIEF WALUYO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
17 19590618 198512 1 001 BAMBANG KUSTOPO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
18 19621011 199212 1 002 SAIFUL ARIF, SH., MH. HKPN JAKARTA PUSAT
19 040049666 IBNU BASUKI WIDODO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
20 19580424 198512 1 001 KISWORO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
21 19600828 198612 1 001 BADRUN ZAINI, SH HKPN JAKARTA PUSAT
22 19630126 198203 1 002 HERU PRAKOSO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
23 040053746 JAMALUDDIN SAMOSIR, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
24 040049566 SINUNG HERMAWAN, SH HKPN JAKARTA PUSAT
25 1959041 198512 1 001 ABSORO, SH HKPN JAKARTA PUSAT
26 19600624 198512 1 001 DIDIEK RIYONO PUTRO, SH, M. Hum. HKPN JAKARTA PUSAT
27 040051705 MAS'UD, SH., MH HKPN JAKARTA PUSAT
28 19590527 198612 2 001 DIAH SITI BASARIAH, SH, M. Hum. HKPN JAKARTA PUSAT
29 19620813 198612 1 001 MARULAK PURBA, SH., MH HKPN JAKARTA PUSAT
30 19611106 198612 1 001 EKO SUGIANTO, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
31 19581228 198612 1 001 SUKO TRIYONO, SH HKPN JAKARTA PUSAT
32 040042543 DR. SYAHRUL MACHMUD, SH, MH HKPN JAKARTA PUSAT
33 19611010 198612 2 001 Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum KETUAPN JAKARTA BARAT
34 19630325 198803 1 001 PRIM HARYADI, SH., MH KET 2PN JAKARTA BARAT
35 19590115 198612 2 001 HALIMAH PONTOH, SH, MH. HKPN JAKARTA BARAT
36 040053653 KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH HKPN JAKARTA BARAT
37 040052038 M. SAPTONO, SH, MH HKPN JAKARTA BARAT
38 040053804 ADI ISMET, SH HKPN JAKARTA BARAT
39 040053703 AMBO MASSE, SH HKPN JAKARTA BARAT
40 040053788 LENNY WATI MULASIMADHI, SH HKPN JAKARTA BARAT
41 040052171 LONGSER SORMIN, SH., MH HKPN JAKARTA BARAT
42 040053730 DWI WINARKO, SH., MH HKPN JAKARTA BARAT
43 040054733 OLOAN HARIANJA, SH HKPN JAKARTA BARAT
44 040053584 PESTA PARTOGI HASIHOLAN SITORUS, SH, MH HKPN JAKARTA BARAT
45 19570917 198612 1 001 YOHANNES PANJI PRAWOTO, SH, MH HKPN JAKARTA BARAT
46 19630131 198803 2 001 ELYTA RAS GINTING, SH., LLM HKPN JAKARTA BARAT
47 19560727 197510 2 001 JULIEN MAMAHIT, SH HKPN JAKARTA BARAT
48 19590105 198503 1 004 YUFERY F. RANGKA, SH HKPN JAKARTA BARAT
49 19601230 198503 1 006 PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum. HKPN JAKARTA BARAT
50 19591024 198503 1 003 BELMAN TAMBUNAN, SH, MH HKPN JAKARTA BARAT
51 19570216 198612 1 001 HARAN TARIGAN, SH HKPN JAKARTA BARAT
52 040064427 MOH. MUCHLIS, SH, MH HKPN JAKARTA BARAT
53 19600112 198612 1 001 BAMBANG SASMITO, SH, MH. HKPN JAKARTA BARAT
54 040052164 EDI HASMI, SH, M.Hum HKPN JAKARTA BARAT
55 19580416 198612 1 001 MOHAMMAD SALEH RASOEN, SH, MH. HKPN JAKARTA BARAT
56 19581026 198612 1 001 BESTMAN SIMARMATA, SH HKPN JAKARTA BARAT
57 040049692 HASWANDI, SH, M. Hum KETUAPN JAKARTA SELATAN
58 19620607198612 2 001 NANI INDRAWATI, SH, M.Hum KET 2PN JAKARTA SELATAN
59 040053800 SYAMSUL EDY, SH HKPN JAKARTA SELATAN
60 19621231 198803 1 001 MOHAMAD RAZZAD, SH., MH HKPN JAKARTA SELATAN
61 040053735 ACHMAD DIMYATI R. SULUR, SH HKPN JAKARTA SELATAN
62 040053919 PRANOTO, SH HKPN JAKARTA SELATAN
63 19570901 198803 1 001 MATHEUS SAMIAJI, SH HKPN JAKARTA SELATAN
64 19621017 198803 1 002 SUWANTO, SH HKPN JAKARTA SELATAN
65 19600101 198803 1 009 SOEHARTONO, SH., MH HKPN JAKARTA SELATAN
66 040053637 USMAN, SH HKPN JAKARTA SELATAN
67 040053569 HARIONO, SH HKPN JAKARTA SELATAN
68 19570317 198612 1 001 DR. SUPRAPTO, SH, M. Hum. HKPN JAKARTA SELATAN
69 040052074 YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH, MH. HKPN JAKARTA SELATAN
70 040053559 DAHMI WIRDA, SH., MH HKPN JAKARTA SELATAN
71 19610905 198903 2 001 LENDRIATY JANIS, SH HKPN JAKARTA SELATAN
72 19581112 198612 2 001 HANDRI ANIK EFENDIE, SH HKPN JAKARTA SELATAN
73 040049612 NY. NUR ASLAM BUSTAMAM, SH HKPN JAKARTA SELATAN
74 040053740 MADE SUTRISNA, SH., M.Hum HKPN JAKARTA SELATAN
75 040049701 HARI MARIYANTO, SH HKPN JAKARTA SELATAN
76 040049721 PUDJI TRI RAHADI, SH HKPN JAKARTA SELATAN
77 19600121 199212 1 001 DR. YANTO, SH, MH HKPN JAKARTA SELATAN
78 19600302 198512 1 001 IMAM GULTOM, SH, MH HKPN JAKARTA SELATAN
79 040049621 MARISI SIREGAR, SH, MH HKPN JAKARTA SELATAN
80 19580605 198503 1 004 H. YAHYA SYAM, SH., MH. KETUAPN JAKARTA TIMUR
81 040053554 ARTHA THERESIA, SH, MH KET 2PN JAKARTA TIMUR
82 19611016 198612 2 001 HASNAWATI, SH HKPN JAKARTA TIMUR
83 040053820 BERTON SIHOTANG, SH HKPN JAKARTA TIMUR
84 19600921 198803 1 002 KASWANTO, SH HKPN JAKARTA TIMUR
85 19581120 198803 1 003 LASITO, SH HKPN JAKARTA TIMUR
86 040053688 DJANIKO MH. GIRSANG, SH, M. Hum. HKPN JAKARTA TIMUR
87 040053608 I WAYAN SOSIAWAN, SH HKPN JAKARTA TIMUR
88 19581220 198612 1 001 SATRIYO BUDIYONO, SH., M.Hum HKPN JAKARTA TIMUR
89 040049578 HARI MULYANTO, SH HKPN JAKARTA TIMUR
90 040053920 NATSIR SIMANJUNTAK, SH HKPN JAKARTA TIMUR
91 19551209 198703 1 002 HASIAMAH DISTIYAWATI, SH., MH HKPN JAKARTA TIMUR
92 19610416 198803 1 001 SIGIT SUTRIONO, SH., M.Hum HKPN JAKARTA TIMUR
93 19610308 198803 2 002 SABARULINA Br GINTING, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
94 19610722 198803 1 002 RAMLI RIZAL, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
95 19620401 198702 1 002 PUJI WIDODO, SH, MH. HKPN JAKARTA TIMUR
96 19580912 198503 1 004 R. MATRAS SUPOMO, SH, MH. HKPN JAKARTA TIMUR
97 19610615 198612 1 003 PURWADI, SH, M.Hum HKPN JAKARTA TIMUR
98 19591210 198503 2 002 NY. PETRIYANTI, SH HKPN JAKARTA TIMUR
99 19610615 198612 1 003 RUKMAN HADI, SH., Msi HKPN JAKARTA TIMUR
100 19591029 197903 1 001 SARWEDI, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
101 040064475 PANDU BUDIONO, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
102 19600116 198612 1 001 BONTOR AROEAN, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
103 040051387 DWI PURWADI, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
104 19580121 198603 1 004 MAURID SINAGA, SH, M. Hum. HKPN JAKARTA TIMUR
105 19600612 198612 1 001 RAMLAN, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
106 19590826 198702 1 001 ABDUL HUTAPEA, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
107 19580327 198603 1 005 R. SABARUDIN ILYAS, SH, M.Hum. HKPN JAKARTA TIMUR
108 040049661 BHASKARA PRABA BHARATA, SH HKPN JAKARTA TIMUR
109 19580227 198502 1 001 POLTAK MANAHAN SILALAHI, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
110 19600807 1285 2 00 PORMAN SITUMORANG, SH, MH HKPN JAKARTA TIMUR
111 19551104 198612 1 001 TRI HADI BUDI SATRIO, SH HKPN JAKARTA TIMUR
112 19571215 198612 1 002 ERIS SUDJARWANTO, SH HKPN JAKARTA TIMUR
113 19610823 198612 1 002 Dr. LILIK MULYADI, SH, MH KETUAPN JAKARTA UTARA
114 19610909 198612 2 001 IFA SUDEWI, SH, M. Hum. KET 2PN JAKARTA UTARA
115 040053629 SULISTIYONO, SH HKPN JAKARTA UTARA
116 19611124 198612 1 001 MANGAPUL GIRSANG, SH HKPN JAKARTA UTARA
117 19590530 198612 1 001 RICHARD SILALAHI, SH HKPN JAKARTA UTARA
118 040053648 PURWANTO, SH HKPN JAKARTA UTARA
119 19620810 198803 1 004 R. ANTON WIDYOPRIONO, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
120 040053780 SUPRIYANTO, SH HKPN JAKARTA UTARA
121 19591213 198803 1 003 EKO SUSANTO, SH HKPN JAKARTA UTARA
122 19601231 198803 1 031 Y. WISNU WICAKSONO, SH HKPN JAKARTA UTARA
123 19580724 198612 1 001 IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
124 19681018 199212 2 001 TENRI MUSLINDA, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
125 040053792 DASMA, SH., MH HKPN JAKARTA UTARA
126 19620907 198211 1 001 H. SUCIPTO, SH HKPN JAKARTA UTARA
127 19670527 199212 1 001 DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH, M. Hum. HKPN JAKARTA UTARA
128 19610717 198612 2 001 YULI HERYATI, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
129 040052165 BONAR HARIANJA, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
130 19580326 198703 1 001 SUPRIYONO, SH, M.Hum HKPN JAKARTA UTARA
131 19600118 198503 1 006 JEFERSON TARIGAN, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
132 19620916 198612 1 001 SUGENG, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
133 040052181 DIRIS SINAMBELA, SH HKPN JAKARTA UTARA
134 19621021 198803 1 001 INRAWALDI, SH. MH HKPN JAKARTA UTARA
135 19590901 198612 1 001 USAHA GINTING, SH, MH HKPN JAKARTA UTARA
136 19590430 198612 1 001 NUR HAKIM, SH, MH KETUAPN BANDUNG
137 19620228 198803 1 003 NAWAWI POMOLANGO,SH KET 2PN BANDUNG
138 040029679 KRISMAN SORMIN, SH HKPN BANDUNG
139 19550602 198612 1 001 SYAMSUDIN, SH HKPN BANDUNG
140 040053717 H. HANDOKO KRISTIYOSO, SH., MBL., M.Hum. HKPN BANDUNG
141 19590415 198612 2 001 NY. IDA MARION, SH, MH HKPN BANDUNG
142 19601125 198701 1 001 DWI SUDARYONO, SH, MH HKPN BANDUNG
143 19580527 198503 1 002 SUCIPTO, SH, MH. HKPN BANDUNG
144 19600728 198803 1 002 HARRY SUPTANTO, SH HKPN BANDUNG
145 19590107 198803 1 001 DJOKO INDIARTO, SH HKPN BANDUNG
146 040053732 ISTINING KADARISWATI, SH, M.Hum. HKPN BANDUNG
147 19560531 198803 1 002 SIHOL BOANG MANALU, SH., MH HKPN BANDUNG
148 19620613 198803 2 001 TIROLAN NAINGGOLAN, SH HKPN BANDUNG
149 19620905 198612 2 001 RINY SESULIH BASTAM, SH, MH HKPN BANDUNG
150 19581211 198503 1 006 BARITA LUMBAN GAOL, SH, MH HKPN BANDUNG
151 16211111 198612 2 001 PINTA ULI BR TARIGAN, SH HKPN BANDUNG
152 040049682 BRAHMANA, SH HKPN BANDUNG
153 19500403 197103 1 001 FRANSISKUS XAVERIUS SOEGIARTHO, SH, M.Hum HKPN BANDUNG
154 19560812 198503 1 005 H. AMRON SODIK, SH HKPN BANDUNG
155 19600121 198612 1 001 JANVERSON SINAGA, SH, MH HKPN BANDUNG
156 040053772 MARUDUT BAKARA, SH HKPN BANDUNG
157 040032773 KASDIYONO, SH., MH HKPN BANDUNG
158 040053682 MARINGAN MARPAUNG, SH.,MH HKPN BANDUNG
159 040049657 TATI NURNINGSIH, SH, MH HKPN BANDUNG
160 19600911 198503 2 002 MULTINING DYAH ELLY MARIANI, SH, MH KETUAPN BEKASI
161 040049605 H. EKA BUDHI PRIJANTA, SH., MH KET 2PN BEKASI
162 19560109 198403 2 002 MATAUSEUA ERNA MARYLYN, SH HKPN BEKASI
163 040028540 WASDI PERMANA, SH, MH HKPN BEKASI
164 19581002 198612 1 001 MUSTHOFA, SH HKPN BEKASI
165 19560612 198203 1 007 MUHAMMMAD ALI TARIGAN, SH HKPN BEKASI
166 040053582 BAMBANG BUDI MURSITO, SH HKPN BEKASI
167 040053766 IDA AYU PUSPA ADI, SH HKPN BEKASI
168 19590705 198803 1 004 I WAYAN KAWISADA, SH, M.Hum HKPN BEKASI
169 19600922 198803 1 001 FIRMAN TAMBUNAN, SH HKPN BEKASI
170 19610822 198803 1 002 SURUNG SIMANJUNTAK, SH., M.Hum HKPN BEKASI
171 040054698 LINCE ANNA PURBA, SH., MH HKPN BEKASI
172 19620504 199103 1 008 PASTI TARIGAN, SH, MH. HKPN BEKASI
173 040042250 AGUSTI, SH, M. Hum. HKPN BEKASI
174 19610205 198703 2 003 Rr. ENDAH HARYUNI, SH HKPN BEKASI
175 19581125 198612 1 002 SYAIFUL AZWIR, SH HKPN BEKASI
176 040049734 SIGID PURWOKO, SH, MH HKPN BEKASI
177 19580829 198512 1 001 DENY LUMBAN TOBING, SH,.MH. HKPN BEKASI
178 19610410 199212 1 001 YOSDI, SH HKPN BEKASI
179 040049744 I GEDE MAYUN, SH HKPN BEKASI
180 040049641 M. ROZI WAHAB, SH, MH HKPN BEKASI
181 040051140 TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum HKPN BEKASI
182 19681225 199212 1 001 BONGBONGAN SILABAN, SH, LL.M HKPN BEKASI
183 19610302 198612 1 001 SARYANA, SH., MH HKPN BEKASI
184 19590912 198512 2 001 NY. FAHIMAH BASYIR, SH, MH HKPN BEKASI
185 040052298 WAHYU SEKTYANINGSIH, SH, MH HKPN BEKASI
186 040049688 NY. SUKMAYANTI, SH, MH HKPN BEKASI
187 19620722 198601 1 002 CATUR IRIANTORO, SH., M.Hum KET 2PN BALE BANDUNG
188 040064467 UCU JAYA SARJANA SIMATUPANG, SH HKPN BALE BANDUNG
189 040049581 NY. TURSINAH AFTIANTI, SH HKPN BALE BANDUNG
190 040053785 H. IRWAN EFFENDI NASUTION, SH., MH HKPN BALE BANDUNG
191 040053574 MOHAMMAD NOOR, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
192 040053616 JONLAR PURBA, SH., MH HKPN BALE BANDUNG
193 19571120 198803 1 001 DR. HANRY HENGKI SUATAN, SH., MH HKPN BALE BANDUNG
194 19590706 198803 1 002 YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH HKPN BALE BANDUNG
195 19620525 198803 2 001 SETIA RINA, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
196 19590313 198803 1 002 RUDY MARTINUS, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
197 040053578 R. RUDY KINDARTO, SH HKPN BALE BANDUNG
198 19590906 198803 1 004 JOSEPH V. RAHANTOKNAM, SH HKPN BALE BANDUNG
199 19621105 198903 1 005 MUHAMAD SIRAD, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
200 040048825 DONALD PANGGABEAN, SH HKPN BALE BANDUNG
201 19670110 199603 1 003 ENDANG MAKMUN, SH HKPN BALE BANDUNG
202 19620508 198903 1 001 RATMOHO, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
203 19620718 198211 1 002 EDISON, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
204 19640407 199303 1 002 SYARIP, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
205 19541014 197602 2 001 ARUMININGSIH, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
206 19610213 199212 1 001 TARIGAN MUDA LIMBONG, SH HKPN BALE BANDUNG
207 19561116 199212 1 001 I MADE SUKANADA, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
208 19660114 199212 1 001 TEGUH SAROSA, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
209 040064422 MOH. DJOHAN ARIFIN, SH HKPN BALE BANDUNG
210 040042001 SUSILO UTOMO, SH HKPN BALE BANDUNG
211 040049668 HERU MUSTOFA, SH, MH HKPN BALE BANDUNG
212 19600312 198612 1 001 MARTIN PONTOH BIDARA, SH KETUAPN CIREBON
213 19570116 198103 1 003 H. ABDUL ROSYAD, SH KET 2PN CIREBON
214 19650721 199603 1 001 SUTARNO, SH, M.Hum HKPN CIREBON
215 19760821 200012 2 002 SRITUTI WULANSARI, SH, M.Hum HK PN CIREBON
216 19770102 200012 1 003 DENY RISWANTO, SH HKPN CIREBON
217 19761231 200012 2 001 INNA HERLINA, SH, MH HKPN CIREBON
218 19750321 200012 1 002 MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH HKPN CIREBON
219 19600503 198612 1 001 DANDY WILARSO, SH KETUAPN SUKABUMI
220 19630531 198803 1 003 WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH KET 2PN SUKABUMI
221 19660730 199603 1 001 LINGGA SETIAWAN, SH HKPN SUKABUMI
222 19771204 200212 2 002 WIDYATINSRI KUNCORO YAKTI, SH, MH HK PN SUKABUMI
223 040073237 AHMAD SYARIF, SH, MH HKPN SUKABUMI
224 19700610 200012 2 003 YUANNE MARIETTA. RM, SH HKPN SUKABUMI
225 040053699 HJ. NIRWANA, SH, M.Hum. KETUAPN BOGOR
226 19630530 198211 1 001 NUSI, SH., M.H HKPN BOGOR
227 19570206 198201 2 001 SYAKILAH, SH., MH HKPN BOGOR
228 040073049 NI LUH SUKMARINI, SH HKPN BOGOR
229 19650101 198503 1 004 WIDIA IRFANI, SH., MH HKPN BOGOR
230 19740530 199903 2 003 EMI TRI RAHAYU, SH HKPN BOGOR
231 19670416 199401 1 008 HERU WAHYUDI, SH. MH HKPN BOGOR
232 040070204 AYUMI SUSRIANI, SH HKPN BOGOR
233 19761020 200012 2 002 ROSANA KESUMA HIDAYAH, SH, MSi HKPN BOGOR
234 19710208 199503 1 001 ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH HKPN BOGOR
235 040071827 DENNIE ARSAN FATRIKA, SH HKPN BOGOR
236 040072034 PAUL MARPAUNG, SH HKPN BOGOR
237 19620624 198612 2 001 HJ. SITI SURYATI, SH. MH, MM. KETUAPN TASIKMALAYA
238 19611205 198803 1 002 DESBENNERI SINAGA, SH, MH KET 2PN TASIKMALAYA
239 19710127 199703 1 003 BAMBANG CONDRO WASKITO, SH HKPN TASIKMALAYA
240 19650808 199603 1 002 AGUS PANCARA, SH, M.Hum. HKPN TASIKMALAYA
241 040053783 MOTUR PANJAITAN, SH HKPN TASIKMALAYA
242 19730603 199703 1 004 ARIS SINGGIH HARSONO, SH HKPN TASIKMALAYA
243 19780126 200112 1 005 EDY WIBOWO, SH, MH. HK PN TASIKMALAYA
244 19711212 199903 2 002 RIYANTI DESIWATI, SH, MH HKPN TASIKMALAYA
245 19610717 198803 1 002 DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH., MH KETUAPN KARAWANG
246 19631105 198903 1 005 EDY PRAMONO, SH, MH. KET 2PN KARAWANG
247 040039720 ARLANDI TRIYOGO, SH HKPN KARAWANG
248 040070035 MOH. SUTARWADI, SH HKPN KARAWANG
249 040054817 AGUNG SULISTYO, SH, MH HKPN KARAWANG
250 040071833 NARNI PRISKA FARIDAYANTI, SH HKPN KARAWANG
251 220000934 SUBAGYO, SH, M.Hum. HKPN KARAWANG
252 19711007 199803 1 004 MUHAMMAD ARIF NURYANTA, SH, MH HKPN KARAWANG
253 040053561 EDISON M. SH., MH KETUAPN CIANJUR
254 19601228 198803 1 002 NELSON SIANTURI, SH KET 2PN CIANJUR
255 19710104 199603 1 002 SINGGIH WAHONO, SH HKPN CIANJUR
256 19760916 200212 2 002 SRI REJEKI MARSINTA, SH, M. Hum. HK PN CIANJUR
257 040072993 BUDI RAHAYU PURNOMO, SH HKPN CIANJUR
258 19720208 199903 1 006 SURYAMAN, SH HKPN CIANJUR
259 040073113 NOERISTA SURYAWATI, SH,MH HKPN CIANJUR
260 040073229 SAYED TARMIZI, SH, MH HKPN CIANJUR
261 19770102 200012 2 001 VIVI PURNAWAWATI, SH, MH HK PN CIANJUR
262 040053585 H. MUHAMMAD, SH, MH. KETUAPN INDRAMAYU
263 19611111 198203 1 013 KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH KET 2PN INDRAMAYU
264 040070276 SUNARTI, SH HKPN INDRAMAYU
265 19780522 200012 2 001 SUHARYANTI, SH HK PN INDRAMAYU
266 19740808 200012 1 001 AGUS SETIAWAN, SH, Sp.Not HKPN INDRAMAYU
267 040070933 ATOK DWINUGROHO, SH HKPN INDRAMAYU
268 19750809 200012 1 002 IDI IL AMIN, SH HKPN INDRAMAYU
269 19740122 199603 1 001 ENDRA HERMAWAN, SH, MH HKPN INDRAMAYU
270 19600812 198303 1 005 SUJATMIKO, SH., MH KETUAPN CIBINONG
271 19610402 198203 2 003 DIAH SULASTRI DEWI, SH, MH KET 2PN CIBINONG
272 040070018 AGUSTINA DYAH PRASETYANINGSIH, SH HKPN CIBINONG
273 19681101 199603 1 005 R. AGUNG ARIWIBOWO, SH HKPN CIBINONG
274 19710723 199603 1 001 LILIK SUGIHARTONO, SH HKPN CIBINONG
275 19740122 199903 1 002 DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH, MH HKPN CIBINONG
276 040079468 Dr. RONALD S. LUMBUUN , SH, MH. HKPN CIBINONG
277 19730210 199903 1 005 ST. IKO SUDJATMIKO, SH HKPN CIBINONG
278 040061139 NI LUH PERGINASARI ARTITAH RINI, SH., M.Hum HKPN CIBINONG
279 040073225 MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, SH HKPN CIBINONG
280 040071945 ZAUFI AMRI, SH HKPN CIBINONG
281 040070582 ERENST JANNES ULAEN, SH., MH HKPN CIBINONG
282 19760621 200012 1 005 ARDHI WIJAYANTO, SH , M.Hum HKPN CIBINONG
283 19750703 200012 2 001 YULIANA, SH HKPN CIBINONG
284 19620105 198612 1 001 DWI SUGIARTO, SH, MH KETUAPN DEPOK
285 19620929 198803 2 002 MIEN TRISNAWATI, SH KET 2PN DEPOK
286 19650904 199608 1 001 NURHADI, SH, MH HKPN DEPOK
287 040070039 SAPTO SUPRIYONO, SH HKPN DEPOK
288 19680706 199603 1 006 MUH. DJAUHAR SETYADI, SH, MH HKPN DEPOK
289 040070243 MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, SH HKPN DEPOK
290 19730609 199903 2 003 ETI KOERNIATI, SH, MH HKPN DEPOK
291 19660301 199103 2 001 RINA ZAIN, SH HKPN DEPOK
292 19690515 199103 2 020 LUCY ERMAWATI, SH HKPN DEPOK
293 040071829 GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH HKPN DEPOK
294 19760209 200003 1 001 IRFANUL HAKIM, SH HKPN DEPOK
295 19730518 200012 2 004 LISMAWATI, SH, MH HK PN DEPOK
296 19760526 199903 1 002 HASANUDDIN M, SH, MH HKPN DEPOK
297 19741216 200012 1 001 AHMAD ISMAIL, SH, MH HKPN DEPOK
298 19721229 199203 1 001 HENDRI IRAWAN, SH HK PN DEPOK
299 040052081 JIHAD ARKANUDDIN, SH KETUAPN SUMBER
300 19600127 198612 1 001 SARTONO, SH., MH KET 2PN SUMBER
301 19741030 200012 1 003 VICI DANIEL VALENTINO, SH HKPN SUMBER
302 19750410 200012 1 001 EMAN SULAIMAN, SH HK PN SUMBER
303 040071158 ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH HKPN SUMBER
304 19760210 200012 1 001 DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M. Hum. HK PN SUMBER
305 19760511 200012 1 001 AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH HKPN SUMBER
306 19590610 198803 1 003 TAFSIR SEMBIRING MELIALA, SH, M.Hum KETUAPN CIBADAK
307 19610907 198803 1 002 H. HERI SUTANTO, SH, MH KET 2PN CIBADAK
308 197505731 20012 2 002 R.R. DEWI LESTARI NUROSO, SH HK PN CIBADAK
309 19770625 200012 2 001 WINDY RATNA SARI, SH HK PN CIBADAK
310 1981011 200212 1 004 ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA, SH, MH HK PN CIBADAK
311 040073141 BENNY OCTAVIANUS, SH., MH HKPN CIBADAK
312 19741002 200012 1 002 JAN OKTAVIANUS, SH HKPN CIBADAK
313 19710311 199403 1 002 YUSUF SYAMSUDIN, SH, MH HKPN CIBADAK
314 19591215 198803 2 005 CEPI ISKANDAR, SH, MH KETUAPN PURWAKARTA
315 19581111 199212 1 001 BARITA SINAGA, SH., MH KET 2PN PURWAKARTA
316 19780713 200112 2 004 NUR SARI BAKTIANA, SH, MH HK PN PURWAKARTA
317 1961116 200112 2 004 SELVIANA PURBA, SH. LLM HK PN PURWAKARTA
318 19790701 200112 2 001 ISTIQOMAH BERAWI, SH, MH HK PN PURWAKARTA
319 19770702 200212 2 004 INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH., MH HKPN PURWAKARTA
320 19770402 200212 1 002 BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, SH, MH HKPN PURWAKARTA
321 19760311 200212 2 003 MARTA NAPITUPULU, SH, MH HKPN PURWAKARTA
322 19750503 200012 2 002 EVA MEITA THEODORA PASARIBU, SH HK PN PURWAKARTA
323 19770717 200012 1 002 NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, SH, MH HKPN PURWAKARTA
324 19770207 200012 2 001 FEBRY PURNAMAVITA, SH HK PN PURWAKARTA
325 19640721 199212 1 001 TITO SUHUD, SH KETUAPN GARUT
326 19661217 199212 2 001 SRI SUHARINI, SH, MH KET 2PN GARUT
327 040076079 NENNY EKAWATY BARUS, SH HK PN GARUT
328 040074425 WISNU WIDIASTUTI, SH, M.Hum HK PN GARUT
329 19770610 200112 2 003 Dr. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, SH, MH HK PN GARUT
330 19810822 200502 2 001 A. NISA SUKMA AMELIA, SH HKPN GARUT
331 19790721 200212 1 003 DANIEL RONALD, SH, M. Hum. HK PN GARUT
332 19761227 200112 2 002 ELIN PUJIASTUTI, SH, MH HK PN GARUT
333 19770913 200112 2 001 ELSA LINA Br. PURBA, SH, MH HK PN GARUT
334 19780113 200212 1 005 DARMOKO YUTI WITANTO, SH HKPN GARUT
335 040077552 HASTUTI, SH HK PN GARUT
336 19750516 200212 2 001 PATYARINI MEININGSIH RITONGA, SH, M.Hum HKPN GARUT
337 19790124 200212 1 004 RONY SUATA, SH, MH HKPN GARUT
338 040079035 ISABELA SAMELINA, SH HKPN GARUT
339 19630701 199212 1 001 ARI WIDODO, SH KETUA PN SUMEDANG
340 19620824 199212 1 001 AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH KET 2PN SUMEDANG
341 040074262 HARYUNING RESPANTI, SH HK PN SUMEDANG
342 19670112 200502 2 001 AIDA FITRIANI SIREGAR, SH HKPN SUMEDANG
343 19790226 200212 1 002 ANDRE TRISANDY, SH, MH HKPN SUMEDANG
344 19770909 200212 1 001 YOGI RACHMAWAN, SH, MH HKPN SUMEDANG
345 19780816 200212 2 002 LIA GIFTIYANI, SH HKPN SUMEDANG
346 19761217 200212 1 002 RANTO SABUNGAN SILALAHI, SH HKPN SUMEDANG
347 19840129 200604 2 002 DEPA INDAH, SH, MH HK PN SUMEDANG
348 19770705 200212 1 007 NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH, MH HKPN SUMEDANG
349 19760608 200212 2 002 RADEN AYU RIZKIYATI, SH HK PN SUMEDANG
350 040074055 TETI SULASTRI, SH HK PN SUMEDANG
351 040078144 NY. NURHUDA, SH, MH HKPN SUMEDANG
352 19780513 200212 2 004 VIVI MEIKE TAMPI, SH, MH HKPN SUMEDANG
353 19580129 198203 1 001 TOHARI TAPSIRIN, Bc.IP., SH., MH KETUA PN MAJALENGKA
354 19600928 199212 2 001 ASTEA BIDARSARI, SH, MH KET 2PN MAJALENGKA
355 19800521 200212 2 002 ARDHIANTI PRIHASTUTI, SH HKPN MAJALENGKA
356 19780127 200112 1 002 AKHMAD BUDIAWAN, SH HKPN MAJALENGKA
357 19791228 200502 2 002 DIAN WICAYANTI, SH HKPN MAJALENGKA
358 040074393 NOVRIDA DIANSARI, SH HK PN MAJALENGKA
359 040074411 GUSE PRAYUDI, SH HKPN MAJALENGKA
360 19770926 200212 1 004 ACHMAD MUNANDAR, SH HKPN MAJALENGKA
361 220004277 GALUH RAHMA ESTI, SH HKPN MAJALENGKA
362 19770605 200312 1 001 SUNARDI, SH HKPN MAJALENGKA
363 19780630 200212 2 003 RINA SULASTRI JENNYWATI, SH HK PN MAJALENGKA
364 040078115 RIZAL TAUFANI, SH., MH HKPN MAJALENGKA
365 040078983 NOVIE ERMAWATI, SH HKPN MAJALENGKA
366 19630414 199212 1 001 PASKATU HARDINATA, SH, MH. KETUAPN CIAMIS
367 19650101 199212 1 001 R. AZHARYADI PRIA KUSUMAH, SH., MH KET 2PN CIAMIS
368 19781018 200212 1 002 RIO BARTEN TIMBUL HASAHATAN, SH. MH HKPN CIAMIS
369 19751211 200112 1 001 DEDE HALIM, SH HKPN CIAMIS
370 19761024 200112 1 004 KUSMAN, SH, MH HKPN CIAMIS
371 19760911 200212 2 004 ANDRI PURWANTO, SH, MH HKPN CIAMIS
372 220002394 KOPSAH, SH, MH HK PN CIAMIS
373 040077353 HAMDAN SARIPUDIN, SH HKPN CIAMIS
374 19771206 200212 1 002 ROBBY ALAMSYAH, SH HKPN CIAMIS
375 040077197 RAMON WAHYUDI, SH , MH HKPN CIAMIS
376 040079427 PRANATA SUBHAN, SH, MH HKPN CIAMIS
377 19620822 199212 1 001 Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, SH., MH KETUAPN KUNINGAN
378 19711228 199608 2 001 ELLY ISTIANAWATI, SH KET 2PN KUNINGAN
379 19770427 200112 2 004 RATNA DIANING WULANSARI, SH, MH HKPN KUNINGAN
380 040079153 ARYANIEK ANDAYANI, SH, MH HKPN KUNINGAN
381 19751206 200212 2 001 IKBAL MUHAMMAD, S.Sos., SH., MH HKPN KUNINGAN
382 19780215 200112 1 002 MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH, MH HK PN KUNINGAN
383 19780215 200112 1 003 ZENI ZENAL MUTAQIN, SH HKPN KUNINGAN
384 040079221 DEDY WIJAYA SUSANTO, SH HKPN KUNINGAN
385 19770216 200212 1 007 TAUFIK PANDU JOMANTARA, SH HK PN KUNINGAN
386 040079438 SIGIT SUSANTO, SH HKPN KUNINGAN
387 19770909 200212 1 007 DICKY RAMDHANI, SH HK PN KUNINGAN
388 040079237 LIZA UTARI, SH HKPN KUNINGAN
389 19650412 199212 1 001 SIGID TRIYONO, SH, MH KETUAPN SUBANG
390 19671002 199212 2 002 SRI SENANINGSIH, SH., MH KET 2PN SUBANG
391 040074434 EKO JULIANTO, SH. MM, MH HK PN SUBANG
392 19780217 200212 1 002 HENDRAWAN NAINGGOLAN, SH HK PN SUBANG
393 19750531 200502 2 001 WIGATI PUJININGRUM, SH HKPN SUBANG
394 19760910 200502 2 001 MELDA LOLYTA SIHITE, SH., M.Hum HKPN SUBANG
395 040077329 DEWI APRIYANTI, SH HKPN SUBANG
396 040073985 LIBERTY OKTAVIANUS SITORUS, SH HKPN SUBANG
397 040074422 JUNITA PANCAWATI, SH, MH HKPN SUBANG
398 040075922 RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, SH HKPN SUBANG
399 19781214 200212 1 005 BENNY SUDARSONO, SH, MH HKPN SUBANG
400 040077161 ANISAH SHOFIAWATI, SH HK PN SUBANG
401 19841001 200704 2 001 RATIH AYUNINGRUM, SH, MH. HKPN SUBANG
402 040049647 DEHEL K SANDAN, SH., M.Hum KETUAPN TANGERANG
403 040049642 HERDI AGUSTEN, SH, M.Hum KET 2PN TANGERANG
404 19610410 198803 1 004 MACHRI HENDRA, SH HKPN TANGERANG
405 19591010 198612 1 002 ASIADI SEMBIRING, SH, MH. HKPN TANGERANG
406 19580905 198612 1 002 ANHAR MUJIONO, SH., M.H HKPN TANGERANG
407 19591019 198612 1 001 BAMBANG KRISNAWAN, SH, M.H HKPN TANGERANG
408 19590402 198803 1 001 AVRITS, SH, MH HKPN TANGERANG
409 19601205 198612 1 002 PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH, MH HKPN TANGERANG
410 040049658 INDRI MURTINI, SH HKPN TANGERANG
411 19571212 198612 1 001 TAMRIN TARIGAN, SH., MH.,MM HKPN TANGERANG
412 040053661 BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH, MH HKPN TANGERANG
413 040053607 I WAYAN MERTA, SH., MH HKPN TANGERANG
414 19630304 198803 2 003 STERRY MARLEINE RANTUNG, SH, MH HKPN TANGERANG
415 19580518 198512 1 002 I MADE SURAATMADJA, SH, MH HKPN TANGERANG
416 19580126 198803 2 001 HERSLILY MOKOGINTA, SH HKPN TANGERANG
417 040049773 JAMUKA SITORUS, SH, M.Hum HKPN TANGERANG
418 040042171 SITI ROCHMAH, SH HKPN TANGERANG
419 19601003 198803 2 002 NY. NINIK ANGGRAINI, SH HKPN TANGERANG
420 19581027 198612 2 001 REHMALEM Br PERANGIN-ANGIN, SH HKPN TANGERANG
421 19600828 199212 1 001 COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH HKPN TANGERANG
422 040053548 KROSBIN LUMBAN GAOL, SH HKPN TANGERANG
423 19610120 198612 1 001 MARINGAN SITOMPUL, SH, MH HKPN TANGERANG
424 040049611 ABNER SITUMORANG, SH, MH. HKPN TANGERANG
425 040049689 INANG KASMAWATI, SH HKPN TANGERANG
426 19590125 198503 2 003 NY. RATNA MINTARSIH, SH, MH HKPN TANGERANG
427 040053750 BUDI SANTOSO, SH, MH KET 2PN SERANG
428 19580318 198702 1 002 BAMBANG IRAWAN, SH HKPN SERANG
429 19570120 198503 1 002 CIPTA SINURAYA, SH HKPN SERANG
430 19560727 198302 1 002 FAUZIAH HANUM HARAHAP, SH, MH HKPN SERANG
431 19610607 198612 2 001 JOSEPHINE ROTUA SITUMORANG, SH, Mhum. HK PN SERANG
432 19600208 198003 1 002 LUTFI, SH HK PN SERANG
433 19610227 198612 2 001 ANNASTACIA T. ENDAH E. NURAENY, SH HK PN SERANG
434 19620828 198903 2 005 Hj. RISTATI, SH HK PN SERANG
435 040049873 LIAN HENRY SIBARANI, SH, MH HK PN SERANG
436 19590314 198503 2 002 NY. IRDALINDA, SH, MH HK PN SERANG
437 19590329 198803 1 001 PARNAEHAN SILITONGA, SH HK PN SERANG
438 040053619 TITI MARIA ROMLAH, SH HK PN SERANG
439 040049664 ANDREAS SUHARTO, SH HK PN SERANG
440 19560727 198302 1 001 DIO SYUHADA, SH HK PN SERANG
441 19610718 198612 2 001 NAISYAH KADIR, SH, MH. HK PN SERANG
442 19630116 199212 1 001 DALYUSRA, SH, MH. HKPN SERANG
443 19650716 199103 1 004 ARDI, SH HKPN SERANG
444 19571209 198512 1 001 JESDEN PURBA, SH HKPN SERANG
445 040062185 MUHAMMAD SAINAL, SH, M. Hum. HKPN SERANG
446 19600610 198703 2 001 LOISE BETTI SILITONGA, SH., MH HKPN SERANG
447 19600916 199212 1 001 EFIYANTO D, SH, MH HKPN SERANG
448 19560406 198103 1 007 YUSRIZAL, SH HKPN SERANG
449 040064517 MOHAMMAD ISTIADI, SH, MH KETUAPN PANDEGLANG
450 040070209 YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN TAMPUBOLON, SH., M.H KET 2PN PANDEGLANG
451 19791101 200212 2 002 HARIKA NOVA YERI, SH , MH HK PN PANDEGLANG
452 220001721 DIANA FEBRINA LUBIS, SH., M.Kn HKPN PANDEGLANG
453 040074541 RISTANTI RAHIM, SH HKPN PANDEGLANG
454 19770103 200502 1 001 ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, SH., MH HKPN PANDEGLANG
455 040074010 ERWIN EKA SAPUTRA, SH HKPN PANDEGLANG
456 19830607 200604 2 002 ESTI KUSUMASTUTI, SH, M.Hum HK PN PANDEGLANG
457 040078090 OTTO EDWIN, SH, MH HKPN PANDEGLANG
458 040074063 TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, SH., M.Kn HK PN PANDEGLANG
459 19780807 200212 2 003 RADEN NURHAYATI, SH. MH HKPN PANDEGLANG
460 220004276 FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH HKPN PANDEGLANG
461 19761209 200312 2 001 IMELDA MERLINA SANI, SH, MH HKPN PANDEGLANG
462 19640226 199003 1 005 ABDUL AZIZ, SH, MH KETUAPN RANGKASBITUNG
463 19670113 199212 2 001 WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH, M.Hum KET 2PN RANGKASBITUNG
464 040073997 ROZI YHOND ROLAND, SH HK PN RANGKASBITUNG
465 19770311 200212 1 001 MUHAMMAD BAGINDA RAJOKO H, SH HKPN RANGKASBITUNG
466 040076042 RIKATAMA BUDIYANTIE, SH HKPN RANGKASBITUNG
467 19771212 200212 1 005 ADE SUHERMAN, SH HKPN RANGKASBITUNG
468 220002358 ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH HKPN RANGKASBITUNG
469 19770822 200212 1 002 RUSDHIANA ANDAYANI, SH HKPN RANGKASBITUNG
470 19810530 200604 2 005 QURAISYIYAH, SH., MH HKPN RANGKASBITUNG
471 19791113 200212 1 003 KHAIRUL, SH, MH HKPN RANGKASBITUNG
472 040077160 DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, SH HK PN RANGKASBITUNG
473 19810831 200704 2 001 RIA AGUSTIEN, SH HKPN RANGKASBITUNG
474 19580219 198403 1 002 MARYANA, SH., MH KETUAPN SEMARANG
475 19620314 198701 1 002 H. DWIARSO BUDI SANTIARTO,SH, M. Hum. KET 2PN SEMARANG
476 19601121 198612 1 001 JHON HALASAN BUTAR-BUTAR, SH , Msi. HKPN SEMARANG
477 19620626 198612 1 001 TOGAR, SH, MH. HKPN SEMARANG
478 040053600 RAMA JON MULIAMAN PURBA, SH HKPN SEMARANG
479 19610425 198612 1 001 MUJAHRI, SH HKPN SEMARANG
480 040052056 ANDI SUBIYANTADI, SH HKPN SEMARANG
481 19621123 198612 2 001 DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH HKPN SEMARANG
482 19610615 198612 1 002 SUYADI, SH HKPN SEMARANG
483 19610619 198612 1 001 WIWIK SUHARTONO, SH HKPN SEMARANG
484 19620328 198803 1 004 ABDUL RA'UF, SH HKPN SEMARANG
485 19590813 198803 1 001 HASTOPO, SH, MH. HKPN SEMARANG
486 19610724 198803 1 004 ERINTUAH DAMANIK, SH, MH HKPN SEMARANG
487 19601117 198803 1 003 NAWAJI, SH HKPN SEMARANG
488 040053721 AVIA UCHRIANA, SH, MH HKPN SEMARANG
489 19580307 198512 1 001 BOEDI SOESANTO, SH HKPN SEMARANG
490 19601008 198803 1 002 SRI WIDODO, SH HKPN SEMARANG
491 19571116 198512 1 001 FATCHUL BARI, SH, MH HKPN SEMARANG
492 19590732 198803 2 002 NY. SITI JAMZANAH, SH, MH HKPN SEMARANG
493 19580926 198612 1 001 TAMTO, SH., MH HKPN SEMARANG
494 19581002 198603 1 003 HERI SOEMANTO, SH HKPN SEMARANG
495 19570823 198503 1 005 I GEDE KOMANG ADYNATHA, SH HKPN SEMARANG
496 040053551 EKA SUHARTA WINATA LAKSANA, SH HKPN SEMARANG
497 040049580 BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., MH HKPN SEMARANG
498 19600619 198512 1 001 ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH., MH HKPN SEMARANG
499 19600626 198311 1 001 GATOT SUSANTO, SH, MH HKPN SEMARANG
500 19601001 199804 1 001 BAMBANG SETIYANTO, SH HKPN SEMARANG
501 040034218 ARIES BOKKO, SH HKPN SEMARANG
502 040049660 SITAWATI, SH HKPN SEMARANG
503 19560122 198612 1 001 ANTONIUS WIDIJANTO, SH HKPN SEMARANG
504 040052019 ENI INDRIYARTINI, SH, MH HKPN SEMARANG
505 19600218 198612 1 001 PUDJO UNGGUL H. WASITO, SH HKPN SEMARANG
506 19590129 198612 1 001 SIGIT HARIYANTO, SH., MH HKPN SEMARANG
507 19681007 199212 1 001 WINARNO, SH, MH HKPN SEMARANG
508 19580914 198403 1 001 HERMAN HELLER HUTAPEA, SH KETUAPN SURAKARTA
509 19590111 198612 1 001 TEGUH HARIYANTO, SH KET 2PN SURAKARTA
510 040017346 ABDUL RACHIM, SH HKPN SURAKARTA
511 040053726 DJONI ISWANTORO, SH, M.Hum HKPN SURAKARTA
512 19580421 198403 2 002 ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH HKPN SURAKARTA
513 040053729 EDY PURWANTO, SH HKPN SURAKARTA
514 040053628 HARI TRI HADIYANTO, SH HKPN SURAKARTA
515 040048835 HARI IRAWAN, SH., M.Hum HKPN SURAKARTA
516 19600627 198803 1 001 I GDE GINARSA, SH HKPN SURAKARTA
517 040053663 KUN MARYOSO, SH., MH HKPN SURAKARTA
518 040046437 MAJEDI HENDI SISWARA, SH HKPN SURAKARTA
519 040046065 NY. NURDIYATMI, SH HKPN SURAKARTA
520 19580124 198603 1 005 MUGIONO, SH HKPN SURAKARTA
521 19600108 198803 1 001 SUBUR SUSATYO, SH., MH HKPN SURAKARTA
522 040051730 SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, SH HKPN SURAKARTA
523 19630709 198803 2 003 SIH YULIARTI, SH HKPN SURAKARTA
524 19611216 198612 1 001 POLIN TAMPUBOLON, SH HKPN SURAKARTA
525 19580102 198403 1 003 MION GINTING, SH HKPN SURAKARTA
526 19580711 198512 2 001 YULI HAPPYSAH, SH, MH HKPN SURAKARTA
527 19570410 197903 1 005 MULYADI, SH HKPN SURAKARTA
528 19620430 198903 2 003 TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH., M.Hum HKPN SURAKARTA
529 040053698 MULYADI, SH., MH HKPN SURAKARTA
530 19630325 198303 1 003 DIDIT SUSILO GUNTONO, SH, MH HKPN SURAKARTA
531 040053708 ANDI RISA JAYA, SH M.Hum HKPN SURAKARTA
532 19590430 199212 1 001 KABUL IRIANTO, SH, MH, UM HKPN SURAKARTA
533 19590724 198612 1 001 SUPRIYONO, SH HKPN SURAKARTA
534 040053573 IRA SETIAWATI, SH., MH HK PN SURAKARTA
535 19571106 198612 1 001 BARMEN SINURAT, SH KETUAPN TEGAL
536 19630206 198612 1 001 BUDHY HERTANTIYO, SH, MH. KET 2PN TEGAL
537 19710816 199603 1002 GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH., Sp.N HKPN TEGAL
538 040071169 H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH, MH HKPN TEGAL
539 19680830 199603 1 002 CHAIRIL ANWAR, SH, MH HKPN TEGAL
540 19770724 200012 2 001 DIAN KURNIAWATI, SH, MH HKPN TEGAL
541 19771012 200012 1 001 ENAN SUGIARTO, SH HKPN TEGAL
542 040071964 RATRININGTIAS ARIANI, SH HKPN TEGAL
543 19600515 198803 1 006 AKHMAD ROSIDIN, SH, MH. KETUAPN PEKALONGAN
544 19610212 198503 1 003 NOOR EDI YONO, SH, MH KET 2PN PEKALONGAN
545 19700206 199603 1 002 LULUK WINARKO, SH HKPN PEKALONGAN
546 040071965 MASDUKI, SH HKPN PEKALONGAN
547 19760607 200012 2 002 ROSANA IRAWATI, SH , MH HKPN PEKALONGAN
548 19770711 200112 2 001 INDRIANI, SH, MKn. HKPN PEKALONGAN
549 040072978 IRWIN ZAILY, SH HKPN PEKALONGAN
550 19760113 200012 1 001 MOCH. ICHWANUDDIN, SH HKPN PEKALONGAN
551 19730502 200003 1 002 R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO,SH, M.Hum HKPN PEKALONGAN
552 040071953 WAHYU ISWARI, SH., CN. HKPN PEKALONGAN
553 19601109 198612 1 001 HARI MURTI, SH, MH KETUAPN MAGELANG
554 19600715 198612 2 001 RETNO PURWANDARI YULISTYOWATI, SH KET 2PN MAGELANG
555 19741213 199903 2 002 HUSNUL KHOTIMAH, SH, MH. HKPN MAGELANG
556 040070174 TRI RISWANTI, SH, M.Hum HKPN MAGELANG
557 040073109 DELTA TAMTAMA, SH., MH HKPN MAGELANG
558 19791128 200312 1 002 SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE, SH, MH HKPN MAGELANG
559 040052136 GANJAR PASARIBU, SH, MH KETUAPN PURWOKERTO
560 19591206 198612 1 001 AMINAL UMAM, SH., MH KET 2PN PURWOKERTO
561 19680716 199603 1 003 ABDULLATIF, SH, MH HKPN PURWOKERTO
562 19690805 199603 1 003 AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH HKPN PURWOKERTO
563 040073053 RUDITO SUROTOMO, SH, MH HKPN PURWOKERTO
564 19720427 199303 1 003 KARSENA, SH HKPN PURWOKERTO
565 19740615 199303 1 001 EDI SUBAGIYO, SH HKPN PURWOKERTO
566 196011021 198612 1 001 SUKO PRIYO WIDODO, SH KETUAPN KUDUS
567 19601216 198612 1 002 M. ZAENI, SH, MH KET 2PN KUDUS
568 19701216 199903 1 002 PRADITYA DANINDRA, SH HKPN KUDUS
569 19740902 199903 2 002 TRI RETNANINGSIH, SH HKPN KUDUS
570 19780426 200212 1 004 AHMAD SYAFIQ, S.Ag, SH, MH HKPN KUDUS
571 19760526 200012 1 001 RUDI ANANTA WIJAYA, SH HKPN KUDUS
572 19770127 200112 2 002 IKHA TINA, SH. M.Hum HK PN KUDUS
573 19800102 200212 1 002 EDWIN PUDYONO MARWIYANTO, SH., MH HKPN KUDUS
574 19611203 198612 2 001 PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH, MH. KETUAPN CILACAP
575 19600801 198803 1 003 MANGATAS SIMANULLANG, SH KET 2PN CILACAP
576 040068649 NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH HKPN CILACAP
577 19750911 20012 1 003 ZULKARNAEN, SH HKPN CILACAP
578 040073111 NYOTO HINDARYANTO, SH HKPN CILACAP
579 19750403 200003 1 003 RADITYO BASKORO, SH, MH HKPN CILACAP
580 19761107 200012 2 001 RIYA NOVITA, SH HKPN CILACAP
581 19740520 199303 1 002 CATUR PRASETYO, SH HKPN CILACAP
582 19600311 198612 1 001 UNGGUL AHMADI, SH, MH. KETUAPN PATI
583 040053702 JOOTJE SAMPALENG, SH KET 2PN PATI
584 19681024 199603 1 001 HADI SUNOTO, SH, MH HKPN PATI
585 19690904 199203 1 005 WIYANTO, SH HKPN PATI
586 19751008 199903 2 002 OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, SH., M.Hum HKPN PATI
587 040072091 FAJAR KUSUMA AJI, SH HKPN PATI
588 040047120 ETRI WIDAYATI, SH HKPN PATI
589 19770128 200012 1 001 TRI ASNURI HERKUTANTO, SH, MH HKPN PATI
590 19600204 198612 2 001 TATIK HADIYANTI, SH, MH KETUAPN KLATEN
591 040053684 DJUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH., MH KET 2PN KLATEN
592 040071840 NURHAYATI NASUTION, SH HKPN KLATEN
593 19750425 199903 1 004 PURNOMO HADIARTO, SH HKPN KLATEN
594 040071922 IRMA WAHYUNINGSIH, SH HKPN KLATEN
595 19570721 198803 1 001 SAPAWI, SH, MH. KETUAPN SRAGEN
596 19670121 199303 2 002 RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH HKPN SRAGEN
597 19710304 199903 1 004 SUWANDI, SH HKPN SRAGEN
598 19641004 199603 2 001 ASMINAH, SH, MH HKPN SRAGEN